Δακτυλογράφηση
   
Αναλαμβάνουμε:
•    δακτυλογράφηση κειμένων στα Ελληνικά σε μονοτονικό και πολυτονικό σύστημα ή μικτό και στα Αγγλικά,
•    καθαρογραφή χειρόγραφων δικαστικών αποφάσεων και παλαιών συμβολαίων,
•    εισαγωγή δεδομένων σε EXCEL, στα Ελληνικά ή και Αγγλικά,
•    εισαγωγή εικόνας, πίνακα, φωτογραφίας, απόσπασμα ή αυτούσιο κείμενο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο σε μορφή (format) DOC, DOCX, PDF, PNG, JPEG κ.λπ.
Προκειμένου να κοστολογηθεί και να καθοριστεί ο χρόνος παράδοσης του έργου, απαιτείται να μας αποστείλετε δείγμα του προς δακτυλογράφηση κειμένου.

Τρόπος δακτυλογράφησης
•    Η δακτυλογράφηση σε μονοτονικό και πολυτονικό σύστημα γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) σε μορφή (format) ηλεκτρονικών αρχείων doc (ή docx), xls (ή xlsx), ppt (ή pptx), κατά περίπτωση.
•    Σε συγκεκριμένου τύπου γραφομηχανή γίνεται δακτυλογράφηση ΜΟΝΟ σε μονοτονικό σύστημα και με συγκεκριμένη γραμματοσειρά.
•    Κάθε δακτυλογραφημένη σελίδα σε Η/Υ κατά κανόνα έχει περιθώρια 2,54 εκατοστών επάνω και κάτω και 3,17 αριστερά και δεξιά, είναι γραμμένη σε γραμματοσειρά (fonts) της μορφής Bookman Old Style, με μέγεθος γραμμάτων 12, το κείμενο έχει διάστιχο πάχους 1,5 γραμμών (lines) και η απόσταση μεταξύ των παραγράφων είναι 6 στιγμών, με δυνατότητα διαφοροποίησης των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

Διορθώσεις - Αλλαγές
•   Κατά τη δακτυλογράφηση σε Η/Υ ελέγχεται η ορθογραφία και η στίξη, με ιδιαίτερη έμφαση στο πολυτονικό σύστημα, και το κείμενο μορφοποιείται κατάλληλα, με βάση πάντα συγκεκριμένες οδηγίες που μας δίνονται. Οι παραπομπές εντάσσονται απ' ευθείας στο κείμενο. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσανάγνωστες λέξεις στο κείμενο, αυτές αντικαθίστανται προσωρινά με αποσιωπητικά (…….) και συμπληρώνονται αργότερα με την τελική διόρθωση.
                                                                                                                                                                           
                       επόμενο                                                                  ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες