Δακτυλογράφηση
   
Αναλαμβάνουμε:
•    δακτυλογράφηση κειμένων στα Ελληνικά σε μονοτονικό και πολυτονικό σύστημα ή μικτό και στα Αγγλικά,
•    καθαρογραφή χειρόγραφων δικαστικών αποφάσεων και παλαιών συμβολαίων,
•    εισαγωγή δεδομένων σε EXCEL, στα Ελληνικά ή και Αγγλικά,
•    εισαγωγή εικόνας, πίνακα, φωτογραφίας, απόσπασμα ή αυτούσιο κείμενο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο σε μορφή (format) DOC, DOCX, PDF, PNG, JPEG κ.λπ.
Προκειμένου να κοστολογηθεί και να καθοριστεί ο χρόνος παράδοσης του έργου, απαιτείται να μας αποστείλετε δείγμα του προς δακτυλογράφηση κειμένου.

Τρόπος δακτυλογράφησης
•    Η δακτυλογράφηση γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) σε μορφή (format) ηλεκτρονικών αρχείων doc (ή docx), xls (ή xlsx), ppt (ή pptx), κατά περίπτωση ή σε συγκεκριμένου τύπου γραφομηχανή και γραμματοσειρά.
•    Κάθε δακτυλογραφημένη σελίδα σε Η/Υ κατά κανόνα έχει περιθώρια 2,5 εκατοστών επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, είναι γραμμένη σε γραμματοσειρά (fonts) της μορφής Times New Roman, με μέγεθος γραμμάτων 12, το κείμενο έχει διάστιχο πάχους 1,5 γραμμών (lines) και η απόσταση μεταξύ των παραγράφων είναι 6 στιγμών, με δυνατότητα διαφοροποίησης των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

Διορθώσεις - Αλλαγές
•   Κατά τη δακτυλογράφηση ελέγχεται η ορθογραφία και η στίξη, με ιδιαίτερη έμφαση στο πολυτονικό σύστημα, και το κείμενο μορφοποιείται κατάλληλα, με βάση πάντα συγκεκριμένες οδηγίες που μας δίνονται. Οι παραπομπές εντάσσονται απ' ευθείας στο κείμενο. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσανάγνωστες λέξεις στο κείμενο, αυτές αντικαθίστανται προσωρινά με αποσιωπητικά (…….) και συμπληρώνονται αργότερα με την τελική διόρθωση.
•   Στον πελάτη παραδίδεται, αρχικά, ένα αντίγραφο του δακτυλογραφημένου κειμένου, προς διόρθωση, χωρίς χρέωση, και κατόπιν γίνεται επανεκτύπωση του εγγράφου αυτού, σελιδοποιημένο, μαζί με τα επιπλέον αντίγραφα που θα χρειαστεί ο πελάτης, με τη συμφωνημένη χρέωση αυτών κατά περίπτωση.
•  Για διορθώσεις ή αλλαγές που ο πελάτης επιθυμεί να γίνουν στο τελικό κείμενο, υπάρχει χρέωση ανά ώρα. Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές πρέπει να ζητούνται το αργότερο εντός 3 ημερών από την παράδοση του έργου και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσής μας.
                                                                                                                   1 2ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlaw.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες